Поддршка за интеграција со

другите системи може да се постигне со користење на XML или JSON фајл.

Поврзете се со XML

За да се поврзете со услугата за XML REST апликациите може да се користи следново URI http://www.cumparainformat.ro/restapp/api/ [accesskey] / [codprodus] / [language (ro / ro)]

Access code се користи за да се одреди која веб страница кои REST услуги ги користи. Ако го користите овој сервис, ќе добиете пристап ограничен на дневен лимит од 10.000 пристапи по еден клуч.

Пример за XML тест за производ 2226

XML

Описот на XML форматот е достапен на GS1 Source

Поврзете се со JSON

За да се користи оваа опција за веб страниците со JSON

Online demo json

Демото е достапно на Пример за JSON             

Women with phone shoping